Om SAMR-modellen

Modellen för visualisering av dessa utvecklingssteg är utvecklad av den amerikanske forskaren Ruben Puentadura, och kallas SAMR-modellen. Visionen är att pedagogerna och de studerande startar på den första nivån, d.v.s Ersättning. Efter ett år är de på nivån Förbättring, efter tre år på Förändring och efter fem på den högsta nivån d.v.s Omdefiniering. Som pedagog kan (och bör) man förstås röra sig mellan de olika stegen beroende på den enskilda situationen. Utmaningarna ligger bland annat i att utveckla förlopp som medger lärande på steget omdefiniering. För att sådana förlopp skall få fäste kan även andra övergripande förändringar i organisation, attityder och arbetsmiljö behövas.

Här följer förklaring till vad SAMR är och står för.

SAMRSubstitution, Augmentation, Modification, Redefinition

Bild: SAMR-modellen
Puenteduras trappa

Utvecklingssteg 1 – Ersättning
Datorn är endast en ersättning för andra verktyg. På min skola/enhet skriver pedagogen och dess elever texter och skapar presentationer med hjälp av en dator och datorn fungerar som ett substitut för ett andra verktyg, t.ex. en penna, tavlan eller kollegieblocket.

Utvecklingssteg 2 – Förbättring
Datorn ger en effektivisering av lärandet. Pedagogen och dess elever använder sig av funktioner i datorn som t.ex. rättstavningsprogram och grammatikprogram. Datorn ersätter ett annat verktyg, med en ökad funktionalitet och en förenkling av det vi tidigare gjort utan dator.

Utvecklingssteg 3 – Förändring
Datorn innebär en modifiering av lärandet. Pedagogen och dess elever skriver olika texter med hjälp av en dator, och denna text kan delas med andra, och sedan bearbetas och vidareutvecklas. Datorn gör det möjligt för pedagogen att utveckla elevernas arbetsuppgifter och för eleverna att utveckla sina egna lösningar av arbetsuppgifterna.

Utvecklingssteg 4 – Omdefiniering
Datorn innebär en omdefiniering av lärandet. Pedagogen ger eleverna arbetsuppgifter som är mer utmanande och ställer ökade krav på elevernas förmåga att söka efter information och data, sammanställa, analysera och dra slutsatser. Datorn är en förutsättning för att arbetet skall kunna göras, och utmanar elevernas kunskap och kreativitet när det gäller att lösa arbetsuppgiften.

 

Annonser