Ny film om att leva med Asperger och ADHD

Möt Samuel, 27 år, som i den här filmen berättar om hur det är att leva med Asperger syndrom och ADHD på samma gång. Syftet med filmen är att ge lärare inom Dalarnas vuxenutbildning ökad förståelse kring dessa diagnoser för att kunna förbättra och anpassa lärmiljön för vuxenstuderande med dessa utmaningar.
Längd: 10 minuter
Filmen är producerad av Peter Gunnebro för DalaWux 2016 med stöd av SPSM och är en del i ett praktiskt metodmaterial för lärare och pedagoger inom vuxenutbildningen.

Sammanfattning webinar med Ebba Ossiannilsson 21 oktober 2016

Den 21 oktober 2016 genomförde projektet ett webinar där forskaren Ebba Ossiannilsson berättade om kvalitet och framgångsfaktorer för flexibelt lärande baserat på internationell forskning. Rektorer från Dalarnas vuxenutbildningar samlades denna dag i Teknikdalen i Borlänge för att delta i genomgången.

Webnariet var tänkt som kompetensutveckling för rektorerna för att bidra till den fortsatta utvecklingen av ett flexibelt lärande på enheterna. Här nedan kan du se den presentation som användes vid webinariet.

Workshop med SYV kring tillgänglighet för vuxna elever i Dalarna

syvtraff
Foto: Peter Gunnebro

Den 29 september hade vi i projektet Dalawux-Flexibelt lärande, en heldags workshop med studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen i Dalarnas kommuner. Vi gav på förmiddagen en introduktion kring ett flexibelt lärande och ett flippat klassrum, samt gick igenom olika utmaningar i sitt lärande som vuxna elever kan ha. Under eftermiddagen diskuterade vi i mindre grupper hur man bör arbeta i vägledningssamtalet med vuxna som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning/NPF, eller utmaningar som påminner om NPF.

img_3504
Foto: Torbjörn Skarin

En utmaning med att arbeta med vuxna elever med NPF är att många elever saknar en fastställd diagnos, och att det därför kan vara svårt att fånga upp dessa utmaningar i den inledande SYV-samtalet med den vuxna eleven. En annan utmaning kan vara att den vuxne eleven själv inte vet att hon/han har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Dessa citat i en film (från Socialstyrelsen om psykisk ohälsa) lyfte fram hur en vuxen elev kan uppleva sin funktionsnedsättning. “När jag som vuxen fick min ADHD-diagnos så var det en stor lättnad” och “Genom diagnosen kan jag lättare förstå mina utmaningar och hur jag skall hantera detta i vardagen”.

img_3503
Foto: Torbjörn Skarin

Sven-Olof Dahlgren (psykolog och forskare med fokus på NPF) menar att man inte kan ha en standardlösning för alla med samma diagnos eller utmaning, utan att man måste anpassa lösningen till varje enskild individ. Detta ställer krav på att både SYV och lärare inom vuxenutbildningen behöver fånga upp olika utmaningar hos eleverna, samt ha kunskapen om vilka insatser som behöver sättas in kring eleven.

img_3502
Foto: Torbjörn Skarin

De centrala frågorna för dagens workshop var:
-hur kan vi ta reda på den vuxna elevens utmaningar och behov?
-hur kan vi möta den vuxne elevens behov?
-hur bör vi hantera vuxne eleven med NPF vid ett inledande samtal?
(före, under, efter)

Vid pennan
Torbjörn Skarin, projektutvärderare

 

Webinar ”Dalawux- Flexibelt Lärande” torsdag 16 juni kl. 15.00

IMG_0530

Lena Palm Eriksson, projektledare för Dalawux- flexibelt lärande , Peter Gunnebro IKT handledare och utvärderare Torbjörn Skarin håller ett öppet webinar om projektet klockan 15.00-16.00 torsdag den 16 juni .

”DalaWux – Flexibelt Lärande 2.0” är ett projekt finansierat av Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Projektägare är DalaWux genom Malung-Sälens Kommun. Syftet med projektet är att göra undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever inom vuxenutbildningen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och Autism/Aspergers syndrom. Detta sker genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenenheter får kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande.
Anmälan via anmälningsformulär: https://form.jotformeu.com/61394311191349

Torsdag den 16 juni klockan 15.00
Logga in till http://connect.sunet.se/sverd

Du behöver headset och internetdator för att kunna delta.

Välkomna!

/Ulf Sandström SVERDs ordförande 070-6034239

http://www.sverd.se/webinar-dalawux-flexibelt-larande-2-0-torsdag-16-juni-klockan-15-00/

Här nedan finns den presentation vi kommer att använda i webinariet 

Workshop i Borlänge kring tillgänglighet inom projektet Flexibelt lärande 2.0

Den 18 maj genomfördes en workshop för lärare tillsammans med specialpedagog Anette Ingels. Anette arbetar inom den centrala elevhälsan i Rättviks kommun, och har tidigare arbetat under många år inom habilitering och har även arbetat med olika typer av IKT-projekt. Under denna workshop varvades teoripass med diskussioner och praktiska övningar.

Många elever i skolan verkar sakna rätt stimulans i skolan, frågan är vad det beror på? Det kan handla om elever som är särbegåvade och behöver utmaningar, det kan handla om elever med en komplicerad inlärning eller elever som av andra skäl inte stimuleras och utvecklas i skolan.

Anette Ingels berättade att ”man räknar med att omkring 10-20 procent av befolkningen i västvärlden har någon form av funktionsnedsättning. Men det är inte enbart personer med funktionsnedsättning som har nytta av ökad tillgänglighet, det har egentligen alla”.

Tillgänglighet inom skola och utbildning handlar om att skapa en tillgänglig lärmiljö. I den så kallade tillgänglighetsmodellen så lyfter man fram tre områden som samspelar och påverkar lärandet: den fysiska miljön, den sociala miljön och den pedagogiska miljön. SPSM har kopplat till tillgänglighetsmodellen tagit fram ett kartläggningsmaterial (värderingsverktyg) och en mall för handlingsplan för skolor (i nuläget för nivåerna förskola till gymnasium), och detta värderingsverktyg finns nu även på nätet.

Det finns flera utmaningar med att jobba med NPF inom vux, bland annat kopplat till att man har ett löpande intag av elever (och då inte har eleven så lång tid) eller att eleven saknar en fastställd diagnos eller inte vill berätta om sin diagnos.

Anette lyfter fram ett antal framgångsfaktorer för ökad tillgänglighet:

-förberedelse inför uppstart av eleven (kopplat till tillgänglighetsmodellen)

-strukturerad och ordnad tillvaro i skolan (scheman, tidshjälpmedel, visuellt stöd)

-ett stöd som anpassas efter varje persons behov och förutsättningar (kräver att man intervjuar personen)

-att arbeta i nätverk (lärare, habilitering, BUP etc)

Det behövs pedagogiska strategier och stödstrukturer för att lyckas med tillgänglighetsarbetet i skolan. Några citat från deltagande lärare på denna workshop ges nedan.

”Det finns ett behov av fler specialpedagoger inom vuxenutbildningen, bland annat för att det ibland finns ett misslyckande i bagaget hos de vuxna eleverna. Idag är det inte lagstadgat att man skall ha ett elevhälsoteam (inkl. specialpedagog) inom vuxenutbildning.”

”Man behöver börja någonstans, och ta ett par steg framåt i tillgänglighetsarbetet. Genom att börja anpassa miljön för ökad tillgänglighet ger vi eleverna mer kraft och bättre förutsättningar för lärande.”

”En framgångsfaktorer för digitalisering är bland annat ett bra samarbete mellan skolverksamheten och IT-verksamheten. Det behövs kunskap om skolverksamhetens behov så att tekniken inte sätter hinder för utvecklingen. Sverige är ofta långt fram när det gäller tillgången på datorer och teknik, men ligger långt bak när det användning av tekniken i det pedagogiska arbetet. Vad beror det på?”

Läs mer om tillgänglighetsmodellen här

DalaWux deltog på en nationell konferens om skolutveckling och digitalisering SETT-konferensen

DalaWux och projektet Flexibelt lärande fick möjlighet att delta som föreläsare på SETT-konferensen (Scandinavian Educational Technology Transformation) i Stockholm den 28 april.

IMG_2406 (1)

Om föreläsningen

Hur skall du som pedagog kunna välja rätt metoder och digitala verktyg, om du inte vet vilka behov och svårigheter som eleven har? I det SPSM-finansierade projektet DalaWux- Flexibelt Lärande har vi utvecklat ett antal indikatorer som hjälper lärare att fånga upp elevens utmaningar i lärandet, samt skapat en e-bok med inspiration och råd kring hur du kan stödja vuxna elever i sitt lärande, som har svårigheter med:  koncentration och att fokusera, att kommunicera med andra, att samarbeta med andra och att arbeta i grupp.

Torbjörn Skarin (utvärderare) och Kestin Gatu (arbetsterapeut och deltagare i projektet) talade om hur man kan ge rätt pedagogiskt stöd till vuxna elever med dolda funktionsnedsättningar. Vi delade med oss av våra erfarenheter kring ett flexibelt lärande inom vuxenutbildningen i Dalarna. Under föreläsningen gav vi förslag på hur man kan arbeta med elevers olika utmaningar, ur både elevens och pedagogens perspektiv.

Länk till SETT-konferensens hemsida

Datum för gemensamma workshops 2016

calendar-660670_960_720

Under 2016 kommer vi att träffas, en grupp i Borlänge och en grupp i Malung på samma sätt som förra året. Peter Gunnebro kommer även att handleda och coacha er på era arbetsplatser tillsammans med era kollegor. Datum och tid för dessa träffar kommer ni och Peter överens om gemensamt. Vi återkommer mer om detta senare.

Datum för gemensamma workshops enligt följande:

Malungsgruppen, Lärcentrum Malung
21/3 mån heldag, 9.00-15.00
5/4 tis heldag, 9.00-15.00
27/4 ons heldag, 9.00-15.00
18/5 ons heldag, 9.00-15.00, Borlänge, Teknikdalen Polhem*
1/6 ons heldag, 9.00-15.00
14/6 tis heldag, 9.00-15.00

Borlängegruppen, Borlänge
22/3 tis halvdag, 9.00-12.00, Teknikdalen Workflow
6/4 ons halvdag, 9.00-12.00, Teknikdalen Workflow
19/4 tis halvdag, 9.00-12.00, Teknikdalen Workflow
3/5 tis heldag, 9.00-15.00, Teknikdalen Polhem
18/5 ons heldag, 9.00-15.00, Borlänge, Teknikdalen Polhem*
31/5 tis halvdag, 9.00-12.00, Teknikdalen Polhem
15/6 ons halvdag 9.00-12.00, Teknikdalen Connect (extrainsatt workshop)

*18/5 ons heldag, 9.00-15.00, Borlänge, Teknikdalen Polhem

För att kunna planera fika och annat så behöver vi få in din anmälan senast på tisdag den 26 april. Anmäl dig i formuläret här: http://goo.gl/forms/LA8ybjqu9U

Passa också på att locka med din rektor på denna workshop då vi ser att det kan vara ett mycket bra tillfälle att sprida och förankra kunskapen vidare.
På förmiddagen har vi genomgång av ”Tillgänglighetsmodellen” med stöd av specialpedagog Anette Ingels.
På eftermiddagen ägnar vi oss åt workshop kring vad forskningen säger om ett effektivt och individualiserat lärande.

Vi är mycket glada att få ett stöd från forskaren Ebba Ossiannilsson till projektet Dalawux- Flexibelt lärande 2.0. Ebba är specialiserad på att göra kvalitativa utvärderingar av lärande på distans (MOOC-Massive Online Open Courses), både på svenska lärosäten och på stora lärosäten runt om i världen.

Ebba Ossiannilsson kommer att stödja projektet och deltagande lärare genom att ge ett (praktiskt) forskningsperspektiv på hur effektivt och individualiserat lärande bör ske med era vuxna elever. Ebba leder under denna workshop en diskussion kring hur elevers utmaningar i lärandet kan stödjas med blended learning och IKT.